Toutes les photos de Phalaenopsis par Katharina Kirchlechner

Phalaenopsis celebensis x mannii
Phalaenopsis celebensis x mannii
Phalaenopsis celebensis x mannii
Phalaenopsis hybrides primaires non enregistr├ęs